Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Olimpia Grudziądz S.A.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert dla biegłych rewidentów

Rada Nadzorcza OLIMPIA GRUDZIĄDZ Spółka Akcyjna  z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14  zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

I.       Warunki badania sprawozdania finansowego:

 

1) Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z: pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, zyskami
i stratami nadzwyczajnymi, rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały.

2) Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności, do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.

3) Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności,
na zaproszenie Rady Nadzorczej do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa
w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4) Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności
do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu
 i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej
ich współpracę.

6) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi
po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

     II. Oferta winna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o tym, czy badanie będzie dokonane przez pracownika oferenta czy też przez podmiot związany z oferentem umową cywilnoprawną, a ponadto wykaz podmiotów, w których oferent badał sprawozdania finansowe udokumentowany referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem referencji potwierdzających doświadczenie oferenta w branży sportowej.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

4) Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania.

5)  Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

6) Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii
o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 

 1. Kryteriami oceny ofert będą: cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia, pozycja na rynku audytorskim, znajomość i doświadczenie w branży, w której działa Spółka (branża sportowa) oraz sposób przygotowania ofert.

 

 1. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii
  i raportu ustala się najpóźniej do dnia  31 marca 2015 r.

 

 1. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi
  do dnia 10 października 2014 r. w siedzibie Spółki ul. Piłsudskiego 14.

 

 1. Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną oraz inne niezbędne informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną
  od Głównego Księgowego Spółki Tel: 503111905
  w terminie do dnia 15 września 2014 r.

 

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna  za rok obrotowy 2014”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2014r.
do godz. 15.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia
od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kasjan Bojarowski 03-09-2014 15:05:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kasjan Bojarowski 03-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Kasjan Bojarowski 03-09-2014 15:06:09