Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.


Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 17/2015

Rady Nadzorczej

Olimpia Grudziądz S.A.

z dnia 3 września 2015 r.

Rada Nadzorcza OLIMPIA GRUDZIĄDZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu przy
ul. Piłsudskiego 14 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

 1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z: pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, zyskami
  i stratami nadzwyczajnymi, rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały.

 2. Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności, do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.

 3. Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności,
  na zaproszenie Rady Nadzorczej do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa
  w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

 4. Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności
  do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 5. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu
  i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej
  ich współpracę.

 1. Oferta winna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
  o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o tym, czy badanie będzie dokonane przez pracownika oferenta czy też przez podmiot związany z oferentem umową cywilnoprawną, a ponadto wykaz podmiotów, w których oferent badał sprawozdania finansowe udokumentowany referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem referencji potwierdzających doświadczenie oferenta w branży sportowej.

 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 4. Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania.

 5. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

 6. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii
  o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 1. Kryteriami oceny ofert będą: cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, pozycja na rynku audytorskim, znajomość i doświadczenie w branży, w której działa Spółka (branża sportowa) oraz sposób przygotowania ofert.

 2. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii
  i raportu ustala się najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.

 3. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi
  do dnia 22 października 2015 r. w siedzibie Spółki, ul. Piłsudskiego 14.

 4. Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną oraz inne niezbędne informacje oferenci mogą uzyskać od Głównego Księgowego Spółki drogą elektroniczną (adres e-mail: d.dabrowska@gksolimpia.com) lub telefoniczną (nr tel.: +48 503 111 905) w terminie do dnia 6 października 2015 r.

 5. Informacja dodatkowa: ten sam Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce w okresie dłuższym niż 5 lat.

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta na badanie sprawozdania finansowego Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2015r. do godz. 13:00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia
od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.

Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpia Grudziądz SA: http://www.bip.olimpiagrudziadz.com.

2/2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kasjan Bojarowski 23-09-2015 13:17:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kasjan Bojarowski 23-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Kasjan Bojarowski 23-09-2015 13:17:21