Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Olimpia Grudziądz S.A.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Organy spółki Olimpia Grudziądz S.A.

Organami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

Kadencja Zarządu Olimpia Grudziądz S.A. trwa 3 lata.

Kadencja Rady Nadzorczej Olimpia Grudziądz S.A. trwa 3 lata.

 

Kompetencje i obowiązki Zarządu

 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz

 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzenie Spółki nie zastrzeżone ustawą kodeksu spółek handlowych albo Statutem Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

 3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego tzw. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długiej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

 4. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania korzystnej transakcji dla spółki członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację, w celu możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza interesu Spółki.

 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu (reprezentacja samoistna), a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu lub jeden członek z prokurentem (reprezentacja łączna).

 6. Zarząd Spółki reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i poza sądowych.

 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia:

 1. Decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawach merytorycznych zapadają w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.

 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki, bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.

 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych i Statucie wymaga:

  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za zakończony rok obroty w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej;

  b) podział zysku lub pokrycie straty,

  c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §19 ust.1 Statutu Spółki, ustalenie zasad i wysokości ich wynagradzania, a także ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej,

  d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

  e) zmiana Statut Spółki

  f) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,

  g) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,

  h) emisja obligacji,

  i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

  j) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

  k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

  l) przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

  ł) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,

  m) uczestniczenie Spółki w innych spółkach prawa handlowego,

  n) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu

  o) wyrażenie zgody na wycofanie z rozgrywek drużyny piłkarskiej prowadzonej przez Spółkę,

  p) wyrażenie zgody na zbycie miejsca w lidze drużyny piłkarskiej prowadzonej przez Spółkę

  r) wyrażenie zgody na start drużyny piłkarskiej w niższej klasie rozgrywek w przypadku braku możliwości uzyskania ponownej licencji na start w aktualnej klasie rozgrywek sportowych

 

Kompetencje Rady Nadzorczej, poza innymi sprawa wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny

 2. zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości

 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy

 4. powoływanie o odwoływanie członków Zarządu

 5. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie

 6. opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie (za wyjątkiem uchwał podejmowanych bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia)

 7. wybór biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

 8. wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/10 pokrytego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki

 9. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kasjan Bojarowski 20-12-2013 15:47:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kasjan Bojarowski 20-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Kasjan Bojarowski 04-09-2014 14:53:13