Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Olimpia Grudziądz S.A.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.


Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 17/2015

Rady Nadzorczej

Olimpia Grudziądz S.A.

z dnia 3 września 2015 r.

Rada Nadzorcza OLIMPIA GRUDZIĄDZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu przy
ul. Piłsudskiego 14 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

 1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z: pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, zyskami
  i stratami nadzwyczajnymi, rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały.

 2. Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności, do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.

 3. Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności,
  na zaproszenie Rady Nadzorczej do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa
  w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

 4. Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności
  do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 5. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu
  i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej
  ich współpracę.

 1. Oferta winna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
  o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o tym, czy badanie będzie dokonane przez pracownika oferenta czy też przez podmiot związany z oferentem umową cywilnoprawną, a ponadto wykaz podmiotów, w których oferent badał sprawozdania finansowe udokumentowany referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem referencji potwierdzających doświadczenie oferenta w branży sportowej.

 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 4. Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania.

 5. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

 6. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii
  o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 1. Kryteriami oceny ofert będą: cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, pozycja na rynku audytorskim, znajomość i doświadczenie w branży, w której działa Spółka (branża sportowa) oraz sposób przygotowania ofert.

 2. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii
  i raportu ustala się najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.

 3. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi
  do dnia 22 października 2015 r. w siedzibie Spółki, ul. Piłsudskiego 14.

 4. Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną oraz inne niezbędne informacje oferenci mogą uzyskać od Głównego Księgowego Spółki drogą elektroniczną (adres e-mail: d.dabrowska@gksolimpia.com) lub telefoniczną (nr tel.: +48 503 111 905) w terminie do dnia 6 października 2015 r.

 5. Informacja dodatkowa: ten sam Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce w okresie dłuższym niż 5 lat.

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta na badanie sprawozdania finansowego Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2015r. do godz. 13:00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia
od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.

Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpia Grudziądz SA: http://www.bip.olimpiagrudziadz.com.

2/2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kasjan Bojarowski 23-09-2015 13:17:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kasjan Bojarowski 23-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Kasjan Bojarowski 23-09-2015 13:17:21