Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Olimpia Grudziądz S.A.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Olimpia Grudziądz S.A. za 2016 rok

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Olimpia Grudziądz S.A. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: badanie sprawozdania finansowego Olimpia Grudziądz S.A. za rok 2016, a także sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego.

 2. Oferty należy składać w siedzibie spółki, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Olimpia Grudziądz S.A. za 2016 rok” w terminie do 27 października 2016 r.

 3. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. obecność kluczowego biegłego rewidenta w siedzibie Spółki podczas inwentaryzacji i w trakcie badania, w minimalnej ilości 2 dni roboczych,

 2. przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,

 3. obecność kluczowego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, której przedmiotem jest opiniowanie sprawozdania finansowego za 2016 rok,

 4. opcjonalnie obecność na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Koszty uczestnictwa i czynności, o których mowa powyżej, ponosi biegły rewident.

 1. Informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udziela: Jacek Bojarowski - Prezes Zarządu, tel. (56) 46 11 667, w terminie do dnia 13 października 2016 r., przy czym Spółka nie wymaga przeprowadzenia badania metodą pełną.

 2. Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok winna zawierać:

 1. formularz ofertowy zawierający proponowaną cenę za przedmiot zamówienia (w tym kwota netto i należy podatek VAT) - wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia (dostępny na stronie http://www.bip.olimpiagrudziadz.com),

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru / ewidencji,

 3. wskazanie kluczowego biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego,

 4. dokument potwierdzający wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,

 5. dokument potwierdzający wpis kluczowego biegłego, o którym mowa w pkt 3, na listę biegłych rewidentów,

 6. oświadczenie o spełnianiu przez podmiot uprawniony do badania ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

 7. oświadczenie o spełnianiu przez kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt 3, ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

 8. wykaz wykonanych co najmniej 3 (trzech) usług polegających na badaniu sprawozdania finansowego w branży sportowej, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, wraz z załączonymi dowodami należycie wykonanych usług (referencje),

 9. kserokopię polisy potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 1. Zastrzeżenie: Ten sam Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce w okresie dłuższym niż 5 lat.

 2. Wymagany termin zakończenia badania: 31 marca 2017 r.

 3. Otwarcie ofert: 27 października 2016 r. w siedzibie Spółki.

 4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie podlegają rozpatrzeniu.

 5. Ocena ofert nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą „spełnia - nie spełnia”.

 6. Kryterium wyboru ofert - 100% cena oferty (kwota brutto).

 7. Rada Nadzorcza Olimpia Grudziądz S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 8. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.bip.olimpiagrudziadz.com w terminie tygodnia od dnia otwarcia ofert.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Olimpia Grudziądz S.A.

 

Zbigniew Szymański

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 2016_10_06_Załącznik_do_Ogłoszenia_wzor_Formularza_ofertowego.docx (DOCX, 35.KB) 2016-10-07 14:59:28 35.KB 664 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2016_10_06_OGŁOSZENIE_biegły_zał_do_uchwały_nr_13.doc (DOC, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-07 12:44:20 38.KB 82 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kasjan Bojarowski 07-10-2016 12:43:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kasjan Bojarowski 07-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Jędrak 07-10-2016 15:01:12